تماس با ما

تعداد بازدید:۱۱۰۳

معاون عمران (آقای دکتر نجات دهکردی)                                                   33587408-201

دفتر معاون عمران(آقای احمدیان)                                                                              201

کارشناسان عمران(آقای دلیلی)                                                                              207

تاسیسات (آقای عبدالمالکی)                                                                                     125