درباره معاونت

تعداد بازدید:۱۵۵۸

شرح وظایف:

- بررسی و مطالعه به منظور تهیه و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی های مربوط به توسعه فیزیکی واحد های دانشگاهی و تعیین هدف ها و اصول کلی برنامه های توسعه ی فیزیکی دانشگاه برای طرح  و تصویب در مراجع ذی ربط

- بررسی طرح های توسعه فیزیکی هر یک از واحد های دانشگاهی بر اساس هدف های کمی و کیفی توسعه دانشگاه و اصلاح یا تهیه طرح های متقابل بر اساس نیازهای واقعی توسعه ی فیزیکی واحد ها و ضوابط و معیارهای فنی

- مطالعه و بررسی به منظور تهیه ضوابط و استاندارد های فنی در حوزه ساختمان و تاسیسات مختلف مورد نیاز واحد های دانشگاهی از قبیل ساختمان های اداری ، آموزشی ، درمانی ، آزمایشگاهی و غیره

- همکاری با دفتر برنامه و بودجه در تهیه و تدوین اعتبارات مورد نیاز طرح های عمرانی واحد های دانشگاهی

- همکاری با اداره کل امور فنی و امور ساختمان در تهیه نقشه ها و تعیین مناسب ترین محل برای ایجاد تاسیسات مختلف از نظر شرایط اقتصادی و جغرافیایی

- پیشنهاد ترتیب مناقصات یا شروع به کار در موارد ضروری

- اقدام لازم به منظور انتخاب مهندس مشاور و عقد قرارداد  بر اساس ضوابط و مقررات

- رسیدگی به تاخیر در اجرای طرح های پیمانکاران و تهیه گزارش با توجه به مفتد قرارداد منعقد شده با همکاری اداره کل امور فنی و ساختمان

- پیشنهاد خلع ید از پیمانکار یا خاتمه دادن به پیمان طبق مقررات

-رسیدگی به گزارش ها و خدمات مشاورین به موجب قرارداد های منعقد شده و شرح خدمات مورد توافق  ، اظهار نظر درباره صحت و سقم گزارش ها و تطبیق گزارش ها با مفاد قرارداد